Privacyverklaring Verderkijkpraktijk

AVG juni 2019
Geplaatst 1 juli 2019 door Ellen Coenraats

Verderkijkpraktijk – Ellen Coenraats, gevestigd te Houten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Ellen Coenraats
Batavenpoort 3
3991 JC Houten
Tel: 06-36224524
info@verderkijkpraktijk.nl
www.verderkijkpraktijk.nl

Ellen Coenraats is de Functionaris Gegevensbescherming van Verderkijkpraktijk en is te bereiken via info@verderkijkpraktijk.nl

Persoonsgegevens
Verderkijkpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Naam werkgever/opdrachtgever (indien van toepassing)
 • Naam bedrijf/organisatie (indien van toepassing)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van aanvraagformulieren, aanmeldformulieren, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Verderkijkpraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Voor klanten voor de praktijk voor opvoedcoaching, kindercoaching en de training Ik leer leren.Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.Als u ervan overtuigd bent dat Verderkijkpraktijk zonder toestemming van ouders/voogd persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@verderkijkpraktijk.nl. Dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Verderkijkpraktijk persoonsgegevens verwerkt
Voor ouders voor de praktijk voor opvoedcoaching en kindercoaching en “Ik leer leren” training:

 • Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of eventuele doorverwijzing en diensten bieden (coaching/training). (grondslag 2 overeenkomst: namelijk om uit te voeren wat overeengekomen is in de overeenkomst)
 • Het afhandelen van uw betaling (grondslag 2 overeenkomst: namelijk een overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt m.b.t. betaling)
 • Verzenden van de nieuwsbrief (grondslag 6 gerechtvaardigd belang: namelijk een commercieel belang)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag 1 toestemming: onder andere om afspraken te maken/verzetten, informatie te versturen, overleg te hebben, opdrachten te kunnen geven. Dit ten behoeve van de in de overeenkomst beschreven gewenste resultaten)
 • Informatie geven over wijzigingen van de diensten en producten. (grondslag 1 toestemming: om de cliënt op de hoogte te brengen van wijzigingen in de diensten)
 • Verderkijkpraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. (grondslag 3 wettelijke verplichting: namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven)

Geautomatiseerde besluitvorming
Verderkijkpraktijk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Verderkijkpraktijk maakt gebruik van een versleutelde verbinding (SSL) voor de website. Ingevulde cliëntgegevens worden niet opgeslagen in een online database, maar versleuteld verzonden via email en offline opgeslagen.

Bewaren persoonsgegevens
Verderkijkpraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Gegevens (duur, data) deelnemers aan de training worden na 7 jaar verwijderd.
 • Relevante gegevens betreffende de inhoud van het coaching traject (de overeenkomst met daarin de hulpvraag, eventuele verslagen/notities met daarin persoonsgegevens, namen) van cliënten in de praktijk voor opvoed- en kindercoaching worden na 7 jaar verwijderd.
 • De persoonsgegevens (naam en contactgegevens) blijven bewaard in het klantenadressen bestand, zodat cliënt/deelnemer nog een beroep kan doen op eventuele nazorg en/of vervolgacties.Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verderkijkpraktijk deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer Verderkijkpraktijk uw bijzondere/gevoelige persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, dan doen wij dat alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies
Verderkijkpraktijk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Afmelden voor cookies is in de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De cliënt/deelnemer heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De cliënt/deelnemer heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Verderkijkpraktijk. Daarnaast heeft de cliënt/deelnemer het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de cliënt bij Verderkijkpraktijk een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de cliënt/deelnemer bezitten in een computerbestand naar de cliënt/deelnemer of een andere, door de cliënt/deelnemer genoemde organisatie, te sturen.
De cliënt/deelnemer kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verderkijkpraktijk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de cliënt/deelnemer is gedaan, vraagt Verderkijkpraktijk een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt/deelnemer met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek.
Verderkijkpraktijk wil er tevens op wijzen dat de cliënt/deelnemer de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Verderkijkpraktijk neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt/deelnemer de indruk heeft dat zijn persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Verderkijkpraktijk via info@verderkijkpraktijk.nl