Werkwijze en Algemene voorwaarden Verderkijkpraktijk

Verderkijkpraktijk is opgericht door Ellen Coenraats, gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72655313

Verderkijkpraktijk ondersteunt ouders en kinderen bij het opgroeien en opvoeden.
Verderkijkpraktijk biedt:

  • Opvoedcoaching voor ouders, voor alle voorkomende opvoedvragen tijdens het opgroeien.
  • Individuele kindercoaching, bij sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.
  • De training “Ik Leer Leren” voor kinderen om te ontdekken hoe je het beste leert en wat bij jouw leerstijl past.

Verderkijkpraktijk leert ouders en kind(eren) hoe zij problemen leren oplossen, passend bij de leeftijd van kinderen. Coaching is gericht op het bieden van ondersteuning bij ontwikkeling gerelateerde (opvoed) vragen. Kinderen en ouders leren oplossingsgerichte vaardigheden toe te passen, zodat zij zelf verder kunnen. Het doel van coaching is ondersteuning bieden en begeleiden of trainen naar verandering en verbetering.

Voor opvoed- en individuele kindercoaching is een kort traject meestal voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind zelf weer verder kunnen. Voor meer informatie vul je het contactformulier in. Daarna neem ik contact op zodat ik je van uitgebreide en gerichte informatie kan voorzien die is afgestemd op jouw vraag.
Door mijn specialisatie in deze types coaching ben ik voor jullie direct van meerwaarde. Als je besluit te willen starten met coaching, kunnen we tijdens de eerste afspraak direct beginnen.

Met individuele kindercoaching werk ik samen met ouder en kind. Dit betekent dat je aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat het beste werkt en waarmee jij je kind thuis verder kunt helpen.
Ook kan er gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Je wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van jou of je kind.

De coaching van Verderkijkpraktijk is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind, de ouder zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en je kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.

Mocht er aanleiding zijn, bijvoorbeeld je komt gemaakte afspraken niet na, dan bespreek ik dat met jou en kan ik besluiten de begeleiding te stoppen. <br/>Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen.
Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding door middel van het tekenen van de coaching/begeleidingsovereenkomst van Verderkijkpraktijk. Indien een gezaghebbende ouder de coaching/begeleidingsovereenkomst van Verderkijkpraktijk niet ondertekent kan ik niet met je kind aan het werk. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding. Ik kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid
De coaching van Verderkijkpraktijk is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en je kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.

Verderkijkpraktijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verderkijkpraktijk.De aansprakelijkheid van Verderkijkpraktijk is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder/verzorger aan Verderkijkpraktijk in het kader van de coaching/begeleidingsovereenkomst.Voor lichamelijke – en psychische klachten (van je kind), raadt Verderkijkpraktijk aan altijd contact op te nemen met de huisarts.

Vertrouwelijkheid
De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Voor overleg met derden in het belang van het kind, vraag ik altijd eerst toestemming aan de ouders.Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of je kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met jou besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verslaglegging en Gesprekken met derden
Ik schrijf geen verslagen. Wel worden eventuele opgeschreven notities tijdens de sessies na afloop meegegeven of ze worden vernietigd. Ik ben bereid om een gesprek te hebben met derden, bijvoorbeeld (ex) partner, leerkracht, familielid over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Gesprekken met derden wordt in rekening gebracht. Het tarief is € 70,00 per gesprek.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website (www.verderkijkpraktijk.nl) Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is (meer dan een kwartier), dan maken we in overleg een vervolgafspraak. Deze vervolgafspraak wordt in rekening gebracht. Het tarief is € 70,00.

De sessies vinden plaats bij wijkcentrum/cultuurcentrum Schoneveld of bij het huis van Houten bij de bibliotheek op ’t Rond in Houten. Buiten Houten stem ik de locatie met je af. Een sessie kan ook bij je thuis worden gehouden. Bij thuisbezoeken in de gemeente Houten worden geen reiskosten in rekening gebracht. Buiten deze gemeente wordt een reiskostenvergoeding van € 0,25 per kilometer in rekening gebracht.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.

Verhindering / Annuleren training Ik Leer Leren
Deelname aan de Ik Leer Leren training kun je tot 5 werkdagen van tevoren annuleren. In dat geval betaal je € 15,- administratiekosten. Annuleer je korter van tevoren, dan moet je het gehele bedrag betalen en ontvang je geen geld terug. Als je kind een keer verhinderd is bij een groepsles, dan kunnen we voor € 30,- een extra afspraak maken (1 uur) om de les 1-op-1 in te halen.

Betalingsvoorwaarden
Na iedere afspraak ontvang je een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via @Control Administratiekantoor te Houten. De ouder verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Verderkijkpraktijk. Ook kan er middels een betaalverzoek worden betaald.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Verderkijkpraktijk een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Verderkijkpraktijk gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á € 25,– in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Verderkijkpraktijk genoodzaakt de vorderingen aan jou, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor jouw rekening. Bij betalingsachterstand is Verderkijkpraktijk gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de ouders aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Vergoedingen
Mijn Opvoed- en kindercoaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. De kosten zijn mogelijkerwijs wel op te geven bij de Belastingdienst. Je bent zelf verantwoordelijk dit te checken.

Steeds meer ouders kiezen ervoor om pedagogische ondersteuning zelf te betalen en er zijn veel voordelen aan het zelf betalen:

  • Het geeft je de vrijheid om te bekijken of ik als coach bij jullie pas
  • Er is geen verwijzing, beschikking of diagnose nodig
  • Verderkijkpraktijk heeft geen wachtlijst, je kunt binnen een week terecht
  • Wanneer je wordt doorverwezen naar een gecontracteerde zorgaanbieder kan je te maken krijgen met hoogoplopende wachtlijsten. Je zoekt niet voor niks begeleiding of hulp. Als die te lang op zich laat wachten, kan het probleem of hulpvraag onnodig groter worden
  • Als je zelf betaalt worden in principe geen gegevens gedeeld met derden; uitzondering: lees de informatie bij alinea vertrouwelijkheid.
  • Het is mogelijk om maatwerk te bieden voor wat betreft de duur van een sessie, het aantal sessies en de tijdstippen. Afspraken kunnen overdag als ’s avonds gemaakt worden

Klachten
Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact met mij op. Ik ga graag met je in gesprek om tot een oplossing te komen. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet om het conflict op te lossen, dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI-register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt je je wenden tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.